DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP DEKLARACJI

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu

 

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-23

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest cześciowo z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
  • Mapy nie są dostępne cyfrowo.
  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  MAREK KAROLCZAK e-mail: sekretariat@phpal.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 601 519 898, 74 641 97 50 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl
 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Podmiot leczniczy Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu zlokalizowany jest w jednym kompleksie połączonych stałym łącznikiem budynków parterowych, przy ul. Krasińskiego 8 w Wałbrzychu.
  2. Wejście do hospicjum stacjonarnego, hospicjum domowego i poradni specjalistycznej – zlokalizowane jest na parterze. Każde wejście przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych, przy parkingu.
  3. Przy wejściu do poszczególnych jednostek znajdują się dzwonki przywoławcze dla personelu.
  4. Obiekt jest udostępniony dla osób niepełnosprawnych w godzinach pracy jednostek organizacyjnych.
  5. Obiekt jest przystosowany dla pacjentów i odwiedzających niepełnosprawnych.
  6. W każdej jednostce organizacyjnej znajdują się toalety, dostosowane dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się przy wejściach.